តើអ្វីទៅជា Digital Advertising and marketing ?​ ហេតុអ្វីបានជា​​ Digital Advertising and marketing សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មDigital advertising គឺជាការធ្វើទីផ្សារទាំងឡាយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច ឬ Web។ អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នបានប្រើប្រាស់ការធ្វើទីផ្សារទៅលើប្រព័ន្ជឌីជីថលខុសៗគ្នាដូច ការទីផ្សារទៅលើប្រព័ន្ធsocial Media និង វេបសាយផ្សេងទៀតដែលសុទ្ធតែជាប្រព័ន្ធមួយអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់មនុស្ស ឬ អតិថិជនជាច្រើនជុំវិញយើងកាន់តែស្និតស្នា​​ជាងមុន នឹងចំណាយលុយតិច៕
#Digital_Marketing #Advertising and marketing #Content_Marketing #Kumnit #គំនិត #Enterprise #Hak Kimthong

Get a shock welcome cash by signing up on Pomento IT Providers. Rent an internet developer. whatsapp us on +919720226833.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Shopping cart